ARTISTS


Artists

Conductor
  Hide Shindori
  Katsuto Yokoshima

Piano
  Takeshi Kakehashi (in Japanese)
  Katsurako Mikami
  Akiko Mimata (in Japanese)
  Yuki Takahashi (in Japanese)
Violin
  Hamao Fujiwara
  Seiji Kageyama
  Sayaka Kinoshiro (in Japanese)
  Naohisa Miyama (in Japanese)
  Raphaël Oleg
  Yayoi Toda(in Japanese)
  Yuko Uchiyama (in Japanese)

Cello
  Akio Ueki
Supporting Artists

Piano
  Mari Asakawa
  Toshiko Tobimatsu

Cello
  Kentaro Yoshii

Bariton
  Takahito Asai (in Japanese)